Cyndhadledd 2018 Conference

Please scroll down for the English text

Cynhadledd MOROL / Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr

Neuadd Pater, Noc Penfro ar 3 a 4 Tachwedd 2018.

Ymunwch â ni i ddysgu am brofiad y llongwyr a chymunedau Cymreig a fu ynghlwm wrth weithgareddau’r Llynges Frenhinol, y llynges fasnachol a’r diwydiant pysgota yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Nodau’r gynhadledd fydd rhoi sylw i’r ymchwil a’r prosiectau yr ymgymerwyd â nhw yn ystod cyfnod y coffáu, ac ysgogi ymchwil a phrosiectau treftadaeth cymunedol yn y dyfodol i gofnodi ymhellach effeithiau’r gyflafan.

Yn ogystal â rhaglen lawn o siaradwyr fe fydd arddangosiadau ymarferol, hyfforddiant i ymchwilwyr ar sut i ddefnyddio adnoddau ar-lein, a thaith dywys drwy’r amgueddfa môr yn Hancock’s Yard.

Cynhelir y gynhadledd ar y cyd â dangos arddangosfa’r Prosiect Llongau-U, sy’n datgelu canlyniadau cyffrous arolygon newydd o longddrylliadau o’r Rhyfel Mawr ac yn cyflwyno teyrngedau a awgrymwyd gan grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru.

Cofrestru
Dilynwch y cyswllt hwn i gofrestru eich presenoldeb: https://ti.to/digital-past/Yn-Coffaur-Rhyfel-ar-y-mor-2018

Mae nifer cyfyngedig o leoedd, felly bwciwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi!
I weld y rhaglen: https://cbhc.gov.uk/cynhadledd-prosiect-llongau-u-1914-18-coffau-profiad-cymru-or-rhyfel-mawr-ar-y-mor/

 

MOROL / U-Boat Project 1914–18 Conference: Commemorating the Welsh Experience of The Great War at Sea
Pater Hall, Pembroke Dock on 3 and 4 November 2018.

Join us to explore the experiences of the mariners and coastal communities of Wales who were engaged in the Royal Navy, mercantile marine and fishing industries during the First World War. The conference will showcase research and projects which have been undertaken during the commemorative period and will also encourage research and community-led heritage projects to continue exploring the impact of the conflict.

As well as a full programme of speakers, there will be practical, hands-on demonstrations and training in the use of online resources for researchers, and a walk-and-talk tour of the maritime museum at Hancock’s Yard.

The conference is being held in conjunction with a display of the U-boat Project’s exhibition, which reveals the startling results of new surveys of Great War period wrecks and presents tributes suggested by community groups around Wales.

Registration
Please follow this link to register your attendance: https://ti.to/digital-past/commemorating-the-war-at-sea-2018
Places are limited, so book early to avoid disappointment!

To view the programme: https://rcahmw.gov.uk/u-boat-project-1914-18-conference-commemorating-the-welsh-experience-of-the-great-war-at-sea/

Advertisements

Newyddlen Hydref 2018 Prosiect Llongau-U / U-Boat Project Spring 2018 Newsletter

Newyddlen Spring 2018 — bilingual

Prosiect Llongau-U

Partneriaeth rhwng tri sefydliad yw’r prosiect: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn Brenhinol), Prifysgol Bangor, a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol.

Y Comisiwn Brenhinol yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ef sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol. Bydd y Comisiwn Brenhinol yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae prosiect SEACAMS2, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor. Prosiect partneriaeth ydyw gyda Phrifysgol Abertawe. Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Eigion a Chanolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor yn gwneud ymchwil ar y cyd, gan gynnwys arolygon morol, i hybu twf cynaliadwy y sector egni adnewyddadwy morol yng Nghymru.

Sefydliad anllywodraethol yw’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol a ffurfiwyd i hyrwyddo addysg ym maes archaeoleg forwrol ar bob lefel drwy annog y cyhoedd i gymryd rhan ym mhob cam. Elusen gofrestredig ydyw sydd wedi’i lleoli yn y Deyrnas Unedig ond sydd â chysylltiadau cryf â phartner sefydliadau ym mhedwar ban byd.

About the U-Boat Project

The Project is a partnership between three organisations, the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (Royal Commission), Bangor University, and the Nautical Archaeology Society,

The Royal Commission is the investigation body and national archive for the historic environment of Wales. It has the lead role in ensuring that Wales’s archaeological, built and maritime heritage is authoritatively recorded. The Royal Commission seeks to promote the understanding and appreciation of this heritage both nationally and internationally.

ERDF-funded SEACAMS2 project is based at Bangor University and a partnership with Swansea University. The researchers at Bangor University’s School of Ocean Sciences and Centre for Applied Marine Sciences are undertaking collaborative research, including marine surveys, to support the sustainable growth of the marine renewable energy sector in Wales.

The Nautical Archaeology Society is a non-government organisation formed to advanced education in nautical archaeology at all levels by encouraging the participation of members of the public at all stages. They are a registered charity based in the United Kingdom, but with strong links to partner organisations around the world.

COFFÁU PROFIAD CYMRU O’R RHYFEL MAWR AR Y MÔR/ COMMEMORATING THE WELSH EXPERIENCE OF THE GREAT WAR AT SEA

Call for Conference Papers bilingual

Scroll down for the English text

3-4 Tachwedd 2018
Neuadd Pater, Lewis Street, Doc Penfro, SA72 6DD

Bydd y gynhadledd ddau ddiwrnod hon yn edrych ar brofiad y llongwyr a chymunedau Cymreig a fu ynghlwm wrth weithgareddau’r Llynges Frenhinol, y llynges fasnachol a’r diwydiant pysgota yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Nodau’r gynhadledd fydd rhoi sylw i’r ymchwil a’r prosiectau yr ymgymerwyd â nhw yn ystod cyfnod y coffáu, ac ysgogi mwy o ymchwil a phrosiectau treftadaeth cymunedol mewn perthynas ag effeithiau hirbarhaol y rhyfel wedi iddo ddod i ben.

Galwad am Gyfraniadau
Gall cyfraniadau gael eu gwneud drwy gyflwyniadau neu weithdai ffurfiol, neu’n fwy anffurfiol yn ystod y sesiwn ‘anghynhadledd’ neu drwy osod stondin arddangos. Rydym yn croesawu cyfraniadau drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg, neu’n ddwyieithog. Rydym hefyd yn annog menywod yn arbennig i gynnig cyflwyniadau.
Yn sesiynau’r gynhadledd bydd papurau sy’n para am tua 30 munud yn cael eu cyflwyno. Bydd hefyd gyfres o sesiynau 15 munud llai ffurfiol. Anogwn unigolion a grwpiau sy’n cymryd rhan ym Mhrosiect Llongau-U Cymru i gyflwyno gwaith a gwblhawyd, sydd ar y gweill neu sydd yn yr arfaeth, yn y sesiynau hyn.

Themâu a Thopigau
Croesawn yn arbennig bapurau sy’n ymdrin â:
–  Themâu, digwyddiadau a phobl sydd hyd yma heb gael eu coffáu
– Y profiad dynol o ryfel ar y môr
– Dyletswyddau’r llynges fasnachol yn ystod y rhyfel
– Technoleg a’r rhyfel ar y môr
– Cofio’r rhyfel ar y môr: cofebau, cofiannau a diwylliant materol
– Hanes teulu a chanlyniadau’r rhyfel ar y môr
– Rolau a phrofiadau menywod a merched
– Rolau a phrofiadau Cymunedau Ethnig Lleiafrifol
– Barn y cyhoedd a sylw’r cyfryngau mewn perthynas â’r llyngesau/llynges fasnachol cyn, yn ystod ac ar ôl y rhyfel

Gweithdai
Fe fydd hefyd arddangosiadau ymarferol neu hyfforddiant ar ddefnyddio adnoddau ar-lein i ymchwilwyr. I wneud cais am gyflwyniad, trafodaeth seminar neu weithdy, byddwch cystal ag anfon cynnig byr (300 gair) ynghyd â’ch enw a’ch sefydliad.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau, seminarau a gweithdai yw Dydd Mercher, 1 Awst 2018. Bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar ôl ystyried rhinweddau’r ceisiadau unigol a pha mor berthnasol ydynt i’r rhaglen gyffredinol. Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr am ein penderfyniad erbyn Dydd Gwener, 17 Awst 2018.
Cynigir cofrestru di-dâl ar gyfer y digwyddiad i’r rheiny fydd yn cyflwyno papur neu weithdy. Byddwch cystal â nodi: er ein bod ni’n annog ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau sy’n cynnwys mwy nag un siaradwr, ni allwn gynnig ond un cofrestriad di-dâl ar gyfer pob cais. Ni allwn gynnig unrhyw dreuliau eraill.
Yn achos ymgeiswyr tramor, byddwn yn ystyried y posibilrwydd o gyflwyno papurau drwy ffrydio gwe byw.

I gael mwy o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Helen Rowe a Rita Singer drwy e-bost LlongauU@cbhc.gov.uk neu drwy ffonio 01970 621200.
Mark Matthews drwy e-bost drmdmatthews@gmail.com

Dilynwch y Prosiect Llongau-U ar-lein:
Facebook: https://www.facebook.com/llongauUboat/
Twitter: https://twitter.com/LlongauUBoat

COMMEMORATING THE WELSH EXPERIENCE OF THE GREAT WAR AT SEA

3-4 November 2018
Pater Hall, Lewis Street, Pembroke Dock, SA72 6DD
This two-day conference explores the experience of the mariners and communities of Wales who were engaged in Royal Navy, mercantile marine and fishing industries during the First World War.

The conference is intended both to showcase research and projects which have been undertaken during the commemorative period, but also to encourage further research and community-led heritage projects that explore the continuing impact of the conflict in the post-war period.

Call for Contributions
Contributions can be made through formal presentations or workshops, or more informally during the ‘unconference’ session or by setting up a show stand. We welcome contributions through the medium of Welsh, English, or bilingually. We also strongly encourage presentations by women.

Conference sessions will feature papers of around 30 minutes duration. There will also be a series of less formal 15-minute sessions. We strongly encourage individuals and groups participating in the U-boat Project Wales to present their past, current and upcoming work in these sessions.

Themes and Topics
We particularly welcome papers which explore:
– Themes, events and people that commemoration has so far left unremembered
– The human experience of maritime conflict
– The wartime duties of the merchant marine
– Technology and the war at sea
– Remembering the war at sea: memorials, memoirs and material culture
– Family history and the legacy of maritime war
– The roles undertaken and experience of women and girls
– The roles undertaken and experience of other Minority Ethnic Communities
–  Public opinion and media coverage relating to the navies/merchant marine before, during and after the conflict

Workshops
There will also be practical, hands-on demonstrations or training in the use of online resources for researchers. To make a submission for a presentation, seminar discussion or workshop, please send us a short proposal (300 words) together with your name and organisation.

Deadline for submissions
The deadline for the submission of papers, seminars and workshops is Wednesday, 1 August 2018. Decisions will be made after consideration of the merits of the individual submissions and their fit into the overall programme. We will notify applicants about our decision by Friday, 17 August 2018.

Free registration for the event will be extended to those presenting a paper or workshop. Please note that while we strongly encourage submissions which include more than one speaker, we can only offer one free registration per submission. We regret that no further expenses can be offered.

For overseas applicants, presentation of papers via live-web streaming may be considered.

For further information or any questions please contact:
Helen Rowe and Rita Singer via email LlongauU@cbhc.gov.uk or call 01970 621200.
Mark Matthews via email drmdmatthews@gmail.com

Follow the U-Boat Project online:
Facebook: https://www.facebook.com/llongauUboat/
Twitter: https://twitter.com/LlongauUBoat

West Wales Maritime Heritage Society: Hirano Maru Update

The Hirano Maru ,owned by the Nippon Yusen Kaisha (NYK) Line was torpedoed by the German UB 91 200 miles south of Ireland while on a voyage to Yokohama.

We are all aware of the unspeakable horrors and squalor of the trenches in France in this dreadful war. The Western Approaches to Britain, the triangular sea area extending from Cornwall to Ireland and Pembrokeshire was just as deadly , being the hunting ground of the German U boats .

On the fourth of October 1918, the  Hirano Maru was in this war zone , she  was a 7700 ton   merchant ship, built by the Mitsubishi Dockyard Nagasakin ( Nagasaki) in 1908. At the time of her sinking she was owned by the Nippon Yusen Kaisha ( NYK)  Line. She was sailing from Liverpool to Yokohama via South Africa with a mixed cargo of unknown nature together with 320 crew and passengers and a Scottish Captain ,Hector Fraser. She was in a convoy escorted by an American destroyer the USS Sterett to give protection against attack by submarines .

Japan at the time, was a staunch ally of Britain and the Imperial Japanese Navy defended the Indian and Pacific Oceans.

When she was 200 miles south of Ireland  she came into the sights of UB 91 a Class III German submarine, commanded by Capt Wolf Hans Hartwig .

A torpedo hit the Hirano Maru and she sank in seven minutes ,going down so quickly that her few undamaged lifeboats could not be launched . The  USS Sterett also came under attack and was thus prevented from rescuing the struggling survivors for some time.

Of the 320 souls on board Hiranu Maru , only 29 survived .  Among the passengers that perished was the London Branch Manager of the Yokohama Specie Bank ,S Ujie,  his wife and three sons as well as a  bank employee Takashi Aoki and his wife Sueko.

 

An Irish newspaper reported that nothing was known about the eight bodies that were washed ashore between 4 and 29 November and recorded in the burial register in Dale Parish Church. Local eye witnesses of the time remarked that some of the bodies looked Oriental.

Because of the uncertainty of their identity, the War Graves Commission were unable to maintain the graves. However the good people of Dale erected a memorial cross over the graves.

Other bodies were washed ashore at Freshwater west and were given a burial in Angle churchyard. Angle churchyard Register of Burials records that seven burials are from the Hirano Maru ,varying in age from about twenty four to forty years of age . All were male except for one female washed up at St Ishmaels. One body was identified as being Shiro Okoshi on 2nd November 1918. Other  burials of unidentified persons were carried out on 16th October 1918 ,and November 15th 1918, one unknown body was female.

 

Earlier this year David James wrote to the Nippon Yusen Kaisha Shipping Line head office in Tokyo to tell them of the Hirano Maru story and ask for financial help towards the cost of a memorial in Angel Cemetery over the grave of the 10 sailors buried there.

Their response was immediate,and so , Yuko Tsutsui san and Hideki Suzuki san , senior Directors of NYK office in Canary Wharf, London traveled to Pembrokeshire to see the grave site .

David James introduced them to the Angle Community Leaders and the Vicar. First they were shown the burial record confirming the nationality of those buried. Then they saw the grave site and laid a bouquet of flowers had a moment of   silent prayer.

They were surprised that Pembrokeshire people knew of this and more importantly we cared  .

Next they were then taken to the old Royal Dockyard in Pembroke Dock and shown a ginko tree  . This tree dates to 1877 when Lt. Togo of the Imperial Japanese Navy lived in the Dockyard while his ship ,the Hiei,( the first ship of the IJN) was being built in a private shipyard nearby. On completion Lt Togo sailed home and on arrival he sent a ginko tree back with  a message: “Please plant this tree in the garden of my lodging house in appreciation of the kindnesses shown me during my stay”

The tree still grows and the reaction of the Visitors was of great excitement . It seems that Lt Togo, became the founding Father of the Japanese navy and destroyed both the Russian and Chinese navies totally , thus saving Japan from possible invasion. Thus he is revered by the Japanese as we British revere Admiral Lord Nelson.

They told me that all Japan’s maritime heritage was destroyed in the bombing of WW2 and to find something like this was great news..

David was given a heartfelt request – please please take a cutting of this tree and send it back to Tokyo to be planted in a place of honour .

The National Botanic Gardens of Wales horticulturalists were given the task of taking several  cuttings  ,potting them on and , when sturdy enough to travel .one or more will be sent back to Japan.

NYK were also impressed that some funds have already been raised towards the cost of the memorial and said that they would pay the difference so that the project can be implemented.

The date for the unveiling of the memorial is to be on 4th October 2018 , being the Centenary of the sinking of the Hirano Maru. It is hoped that His Excellency the Ambassador of Japan will be present to perform the ceremony.

The Embassy of Japan is being kept informed of progress and is very interested in the whole affair

 

David James

West Wales Maritime Heritage Society

September 2017

West Wales Maritime Heritage 2016

This is a brief overview of the society activities in 2016:

1 Restoration of society owned boats and sailing them on the Milford Haven waterway.

2 Organising and running the annual Pembroke River Rally . The mayor of Pembroke is taken by sea to Pembroke , escorted by society vessels and a flotilla of others , to exercise his right to navigate the Pembroke River( last year 47 boats ascended the River safely on this day)

3 Have repaired a derelict building and converted it into a Museum portraying the history of Hancock’s shipbuilding dynasty and local merchant and fishing boats.

4 Involving long term unemployed people in restoration projects within the yard . Currently there are three men engaged on a project to restore a Silhouette Class sailing boat, 17feet long.

5 Working with Llanion Communities First to talk to long term unemployed to try to help them find historical interest in Pembroke Dock.

6 Mediaeval ship of 1490, research completed , ship model built and is on public display in Pembroke Museum. The research MSS has been accepted for publication by Myrddyn of Gwasg Carreg Gwalch

This is part of a project working with Pembroke and Monkton history group to erect a statue of Henry VII and establish a heritage centre ( Henry VII was born in Pembroke Castle).

7Working with the Pembroke Dock Community School to help them build their own living museum and attending the opening of the completed museum.

8Frequent talks to local organisations on maritime topics ( Probus , Pembroke Historic buildings Trust, Women’s Institute , Pembroke Dock Library)

9 Negotiating funding for the restoration of a Tenby Lugger donated to the society by the Museums and Galleries of Wales.

10 Working with organisations such as Llanion Communities First , PLANED, Morol, Milford Haven Port Authority, Tall Ships Wales Trust and Maritime Heritage Wales.

11Joining with others in trying to establish a heritage trail through Pembroke Dock. Talks have been held with representatives of the Sunderland Trust , Paterchurch Tower and the Front Street Gum Tower to this end.

12 Negotiating the transfer of ownership of the MITEC built Tenby Lugger to the society. This will be used to give people experience of sailing a sailing boat on short voyages within the Milford Haven Waterway.

David James is a Trustee of Tall Ships Wales

13 Assisting in the organisation of Sea Fair Haven 2016 , by preparing calculations for the Pembroke River trips undertaken by the sail and oar fleet . On the day David James takes command of the fleet , organises a convoy system and pilots them to Pembroke and back . This is done with the knowledge and consent of the Milford Haven Port Authority , as is the Pembroke River Rally.

14 Negotiating with the Pembrokeshire County Council to give the Society better terms of occupation of the Front Street Yard which will enable us to apply for HLF funding etc.

My personal projects

1 Negotiating with the Embassy of Japan and the Church in Wales to re erect a memorial over the currently unmarked grave of seven Japanese merchant seamen in Angle churchyard.

2 Researching the History of the Hancock shipbuilding dynasty with special focus on the Yard currently occupied by the Society in Pembroke Dock , MSS is close to completion..

 

David James

Hon Secretary

http://www.westwalesmaritimeheritage.org.uk/

MOROL 2016

img_5074 img_5077 img_5078 img_5079 img_5080 img_5086 img_5087 img_5090 img_5091 img_5094 img_5097 img_5101 img_5105 img_5106 img_5109 img_5111 img_5112 img_5113 img_5114 img_5115 img_5116 img_5118 img_5119

 

The M A James-Associate Professor Dave Parham (Prifysgol Bournemouth/ Bournemouth University)- Powerpoint

 

Hen gyfreithiau â’r môr (Medieval Welsh Law and the Mid-Victorian Foreshore)- Gwilym Owen (Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor)

 

Sesiwn Panel: Treftadaeth Danddwr Cymr/Session 2: Underwater Heritage in Wales Panel Session

Simon Adey-Davies (Nautical Archaeology Society)- Simon Adey-Davies

Dr Hayley Roberts (Prifysgol Bangor, Bangor University)Hayley Roberts

Chris Holden (Awdur/Author ‘The Essential Underwater Guide to North Wales: Barmouth to South Stack’)Chris Holden

 

Arfordir 2016 – Sesiwn Panel/Arfordir 2016- Panel Session

Paul Huckfield (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent/Glamorgan Gwent Archaeological Trust)

Deanna Groom (Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru/RCHAMW)

Andy Sherman (CITiZAN- Coastal and Intertidal Zone Archaeological Network, MOLA- Museum of London Archaeology) CITiZAN

Jessica Campbell, The Crown Estate MAS

 

 The importance of partnership working – SEACAMS2 and the RCAHMW: Commemorating the Forgotten U-boat War around the Welsh Coast 1914-18: Exploration, Access and Outreach- Dr Michael Roberts, Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor a SEACAMS/ Research Officer, School of Ocean Sciences, Bangor University, R & D Manager SEACAMS

Research Framework for the Archaeology of Wales: Maritime and Coastal Wales

The Research Framework for the Archaeology of Wales: Maritime and Coastal Wales Review Document and Bibliography (July 2016) is now online. Let us know what you think.

Mae’r dogfen adolygiad adnewyddol Cymru forwrol a arfordirol, fframwaith ymchwil ar gyfer archaeoleg Cymru ar lein rwan. Gad i ni wybod beth ydych chi’n meddwl!

http://archaeoleg.org.uk/pdf/refresh2016/maritimerefresh2016.pdf

Call for information about Welsh women and the history of the coast in Wales

Call for information about Welsh Women for a new Channel 4 Series Britain’s Coastal Railways

Ellie Merz from ALASKA TV is seeking information about Welsh women and the history of the coast in Wales for an exciting new Channel 4 series exploring Britain’s Coastal Railways. One of the first episodes will be focusing on the coastal communities of Wales.

Please get in touch with Ellie if you can help with the following:

‘We are keen where possible to tell stories of strong Welsh women who lived and worked on the coasts  – the matriarchs, the pioneers, the renegades, the rebels. We’d like to champion the un-sung heroes and tell the lesser known stories of Wales’ coastal heritage.

We are casting the net quite wide at the moment in or research, but it’s likely that we’ll end up focusing on the coasts of South and West Wales. I’d be interested to know if someone might be able to advise me on exciting female characters from these areas that it could be worth investigating, or empowering female stories it would be interesting to tell? I’d be hugely grateful for any help, big or small, you might be able to give me with this – or alternatively being pointed in the direction of someone else who could be of assistance? ‘

Please contact Ellie on  0207 644 0028 or ellie.merz@alaskatv.co